ข้อมูลโรงเรียน

                โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค่าย  6  (วัดโค้งน้ำตับ)  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2481  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโค้งน้ำตับ  เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน  ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินให้ทางโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน  10  ไร่  3  งาน  34  ตารางวา  พร้อมกับได้ย้ายมาทำการสอน  ในปี  พ.ศ. 2504
                เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2515  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  (โดยได้รับอนุมัติเปิดตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เมื่อปีการศึกษา 2536)
                ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้
                                1.  อาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  1  หลัง  5  ห้องเรียน
                                2.  อาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  จำนวน2  หลัง  (หลังละ  8  ห้องเรียน)
                                3.  อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง
                                4.  ถึงเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด
                                5.  ส้วนแบบ  สปช.601/26  จำนวน  2  หลัง
                                6.  บ้านพักครู  แบบองค์การ  จำนวน   3  หลัง  (ชำรุด  1  หลัง)
                เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียน  มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่
                                1.  บ้านโค้งน้ำตับ  หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
                                2.  บ้านโค้งน้ำตับ  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
                                3.  บ้านโค้งขนัน  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
                                4.  บ้านท่าพุทรา  หมู่ที่ 2  ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
                บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  21  คน  ประกอบด้วย
                                1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                   จำนวน  1  คน
                                     ชื่อ  นายวิชัย  จำพันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ
                                     มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2551  เป็นเวลา  4  ปี  5  เดือน
                                2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน            จำนวน  1  คน
                                     ชื่อ  นายชาญ  บุญทัน  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการ
                                3.  ข้าราชการครู                                  จำนวน  16  คน
                                4.  พนักงานราชการ                           จำนวน  1  คน
                                5.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                             จำนวน  1  คน
                                6.  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ                        จำนวน  1  คน
                                7.  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล                          จำนวน  2  คน
                จำนวนนักเรียน  ทั้งสิ้น  370  คน  แยกได้
                                จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา            จำนวน  76  คน
                                จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา                     จำนวน  207  คน
                                จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         จำนวน  87  คน
                โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่  -  ถนน  บ้านค่าย-กุดตุ้ม  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36240 โทรศัพท์  044-899118  โทรสาร  044-899118   
                e-mail : kongnumtub@hotmaiil.com    
                website : knt.chaiyaphum1.com   
                facebook : www.facebook.com/kongnumtub 

                คำขวัญของโรงเรียน
                                เรียนดี  มีวินัย  พลานามัยเด่น  เน้นคุณธรรม
                สีประจำโรงเรียน
                                น้ำเงิน – เหลือง
                                น้ำเงิน  หมายถึง  การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
                                เหลือง  หมายถึง  การเป็นคนดี  คนเก่งในสังคม
                คติพจน์ของโรงเรียน
                                สุวิชาโน  ภวังค์  โหติ  (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)
                ปรัชญาของโรงเรียน
                                จัดการศึกษา  มุ่งสู่มาตรฐาน  ประสานชุมชน
                อัตลักษณ์โรงเรียน
                                ออมเป็นนิจ  น้อมจิตรักษ์สะอาด
                เอกลักษณ์โรงเรียน
                                โรงเรียนดี  ศรีตำบล
                ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
               

                                               
รวงข้าว         หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรม
อุนาโลม       หมายถึง  ความเป็นเลิศทางปัญญา
รังสี               หมายถึง  แหล่งเรียนรู้แห่งปัญญา
คตว              หมายถึง  ชื่อย่อของโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

         วิสัยทัศน์
               
โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  เป็นแหล่งเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะที่พึงประสงค์  ตรงตามหลักสูตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ
                พันธกิจของโรงเรียน
                1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
                2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
                3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                4.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งความรู้อย่างคุ้มค่า
                6.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
                เป้าประสงค์ของโรงเรียน
                1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
                3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
                4.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                5.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
                7.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
                8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
                10.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  กำหนดเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้  5  กลยุทธ์  ดังนี้
                                กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                                กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
                                กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
                                กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
                                กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา