นายอร่าม ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนพรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมคิด ดีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา หมั่นหาโชค

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีระวรรณ วังศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริประยูร แซ่ตัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ศรีนะรา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี ศรีธัญรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาติมา เกตุกลิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทองสุข ไทยน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวุฒิ ศรีวิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แสนขวา

ครูชำนาญการ

นางกัณตนา จิตรมา

ครูชำนาญการ

นางสาววารี ขำหมื่นไวย

ครูชำนาญการ

นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์

ครู

นางสาววัชราพร แพงโสภา

ครู

นายสุเมธ แซวจันทึก

ครู

นางสาวสรัญญา แสนศรี

ครู

นางประไพ มีแก้วรัตนกุล

ครู

นายณัฏฐกร คำแก้ว

ครู

นางสาวสุธิษา พราหมนาค

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรนาถ ทศลา

ครูอัตราจ้าง

นายศรีกฤตย ศรีสุภาพ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา ใจอดทน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรรณปพร เสนาจันทร์

ครูธุรการ

นางสาวธนุตรา พลนอก

นักการภารโรง