บุคลากร


นายวิชัย  จำพันธุ์
ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน


นายเดชา  เสนาวงศา
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การบริหารการศึกษา


นางสิริประยูร  แซ่ตัง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย


นางรัชนี  ฤทธิ์กำลัง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.การประถมศึกษา


นางนพวรรณ  แก้วคูนอก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การประถมศึกษา


นางจีระวรรณ  วังศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เกษตรกรรม

นางสาวสุรนาถ  ทศลา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ค.บ.ชีววิทยา

นางสาวภาวนา  สุดสายออ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ค.บ.ภาษาต่างประเทศนางสาวดวงใจ  พลมณี
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.การประถมศึกษา


นายสุทัศน์  หมั่นหาโชค
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ชีววิทยา


นางสุนี  หมั่นหาโชค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.การประถมศึกษา


นางสมคิด  ดีชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย


นางวาสนา  ศรีนรา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสุพรรณี  ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุกัญญา  ใจอดทน
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป

นางศิริลักษณ์  โวสันเทียะ
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงอนุบาล
มัธยมศึกษาปีที่  6

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีรักษ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การบริหารการศึกษา


นางพิสมัย  พลขันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสุกัญญา  หมั่นหาโชค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การประถมศึกษา


นางญาติมา  เกตุกลิ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางกัณตนา  จิตรมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นายพโยธร  ผลพูน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวอำนวย  โพธิ์นอก
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงอนุบาล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ